X
2019-03-08

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje: Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  z dniem 01.01.2019 r., grunty należące przed tym dniem do Gminy Ustronie Morskie  będące w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi  wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali  stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami innymi obiektami budowlanymi  lub urządzeniami  umożliwiającymi prawidłowe  i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych stały się  własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wójt Gminy Ustronie Morskie jest zobowiązany wydać  stosowne zaświadczenia o przekształceniu, które będą dostarczane na dotychczasowe adresy użytkowników wieczystych oraz do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu V Wydział ksiąg Wieczystych. Zaświadczenia te są wydawane z urzędu-bezpłatnie. Po dokonaniu  wpisu do Księgi Wieczystej Sąd zawiadomi zainteresowanie osoby na piśmie.

W przypadku konieczności  uzyskania zaświadczenia wcześniej dotychczasowy  użytkownik wieczysty  może  wystąpić z wnioskiem  do Wójta Gminy Ustronie Morskie. W tym przypadku zaświadczenie zostanie wydanie w ciągu 4 miesięcy  od daty  złożenia wniosku. Ponadto na wniosek  właściciela lokalu uzasadniony potrzebą  dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot  lokal albo  właściciela gruntu  uzasadniony potrzeba ustanowienia odrębnej  własności lokalu -  zaświadczenie zostanie wydane  na wniosek  wymaga  uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,- złotych .

Za przekształcenie  należy zapłacić tzw. opłatę przekształceniową w wysokości 20 opłat rocznych, wnoszonych  do roku 2039. Opłata roczna  przekształceniowa  jest ustalana w wysokości  opłaty za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywała w dniu 01 stycznia 2019 r. Opłaty należy  uiszczać do 31 marca każdego roku. Oznacza to, że w 2019 r. nie ma obowiązku  uiszczenia opłaty, a w roku 2020 opłata będzie wnoszona w podwójnej wysokości.

Ponadto informuję, że została podjęta uchwała  nr V/30/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości. W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty  za przekształcenie  gruntu stanowiącego  własność Gminy Ustronie Morskie, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przysługuje  bonifikata  od tej opłaty w wysokości:

40% w przypadku  gdy opłata jednorazowa zostanie  wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

30% w przypadku gdy opłata jednorazowa  zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

20% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wiesiona w trzecim roku po przekształceniu;

10 % w przypadku gdy opłata  jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu.

Bonifikaty nie udziela się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie  z tytułu opłaty rocznej  za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Ustronie Morskie związanej z nieruchomością  będąca przedmiotem przekształcenia.

Czytaj także: