X
2018-12-24

III Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) III Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie,
  b)
  stwierdzenie quorum,
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10.12.2018r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 4. Głos mieszkanców.
 5. Wręczenie Nagrody Rady Gminy.
 6.  Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 – w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 20218 nie wygasają z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - w sprawie uchwalenia programu zwalczania barszczy kaukaskich na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie nabycia na wniosek w drodze komunalizacji nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 8 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie– dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2019r. - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin Morskich” - dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
 2.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 3.  Interpelacje i zapytania radnych.
 4.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 5.  Wolne wnioski.
 6.  Zamknięcie sesji.

Czytaj także: