X
2018-11-23

Bernadeta Borkowska zaprzysiężona na wójta gminy

Dzisiaj, w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się I sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, na której Bernadeta Borkowska została zaprzysiężona na Wójta Gminy Ustronie Morskie a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Sesję otworzyła seniorka wśród radnych Jolanta Szymczak, prosząc o minutę ciszy, w celu uczczenia pamięci zmarłego w tym tygodniu, wieloletniego radnego I,II i IV kadencji – Leszka Wesołowskiego. Następnie  przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Kiełczewski  wręczył czternastu nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Przypominamy, że piętnasty radny, zostanie wybrany w wyborach uzupełniających, wskutek wygaśnięcia mandatu Bernadety Borkowskiej i wyboru jej na Wójta Gminy Ustronie Morskie.  

Uroczystego ślubowania dokonali: Basarab Andrzej, Caban Hanna, Dziewiałtowicz Mirosław, Gabryszewska Ewelina, Grajek - Górecka Olga, Grzywnowicz Krzysztof , Leciaho Marek, Marciniak Roman, Płomińska Barbara, Psykała Krzysztof , Rymaszewski Tomasz, Staszak Andrzej, Szymczak Jolanta, Tomala Denis.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Na pełnienie tej funkcji zgłoszono tylko jedną kandydaturę w osobie Krzysztofa Grzywnowicza. Radni głosowali w sposób tajny. Głosami 13 za i 1 wstrzymującym nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Krzysztof Grzywnowicz. W tym miejscu prowadzenie obrad przejął nowo wybrany przewodniczący, dziękując za zaufanie i wyrażając nadzieję na pomyślną współpracę. Następnie zaświadczenie o wyborze odebrała Bernadeta Borkowska -   nowo wybrana Wójt Gminy Ustronie Morskie, która odczytała tekst ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy oraz dodała: Tak mi dopomóż Bóg. Po oficjalnych przemówieniach, gratulacjach oraz podziękowaniach przewodniczący rady  rozszerzył porządek obrad o kolejne trzy punkty: wybór Vice Przewodniczącego Rady Gminy, powołanie składów poszczególnych komisji stałych i  ich przewodniczących oraz ustalenie kwoty wynagrodzenia nowej wójt.
Nowym Vice Przewodniczącym Rady Gminy został Denis Tomala, który podobnie jak przewodniczący rady otrzymał trzynaście głosów za, i jeden wstrzymujący.


W skład komisji stałych weszli następujący radni:
 

Komisja budżetu:

 1. Denis Tomala – Przewodniczący
 2. Krzysztof Grzywnowicz
 3. Tomasz Rymaszewski
 4. Krzysztof Psykała
 5. Roman Marciniak
 6. Ewelina Gabryszewska
 7. Andrzej Staszak
 8. Barbara Płomińska

Komisja publiczna:

 1. Mirosław Dziewiałtowicz – Przewodniczący
 2. Jolanta Szymczak
 3. Hanna Caban
 4. Ewelina Gabryszewska
 5. Olga Grajek – Górecka

Komisja rewizyjna:

 1. Marek Leciaho – Przewodniczący
 2. Barbara Płomińska
 3. Roman Marciniak
 4. Mirosław Dziewiałtowicz
 5. Tomasz Rymaszewski

Komisja komunalna:

 1. Andrzej Staszak – Przewodniczący
 2. Jolanta Szymczak
 3. Krzysztof Psykała
 4. Andrzej Basarab

Komisja skarg, wniosków i petycji:

 1. Hanna Caban – Przewodnicząca
 2. Olga Grajek – Górecka
 3. Marek Leciaho

 

Po ustaleniu składów komisji stałych radni podjęli uchwałę o wynagrodzeniu nowej wójt. Ustalono, że wójt otrzymywać będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 złotych, 1.700 złotych dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny wynoszący 40% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego tj. w sumie 2.560,00 zł, oraz dodatek stażowy w kwocie: 940,00 zł. Razem wynagrodzenie brutto wyniesie: 9.900,00 zł.

Sesję zakończył słodki poczęstunek – tort, ufundowany przez Piekarnię „BRAVO” z Ustronia Morskiego oraz pamiątkowe zdjęcie.

Czytaj także: