X
2018-09-14

Uchwalono nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla około 100 ha i studium gminy Ustronie Morskie.

W dniu 06 września 2018 r., podczas XLV sesji Rady Gminy Ustronie Morskie  podjęte zostały uchwały w sprawach:

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Morskie-B1”- uchwała nr XLV/368/2018

-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe –etap I”- uchwała nr XLV/369/2018,

-uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie- uchwała nr  XLV/370/2018.

Jak czytamy w uzasadnieniu jednej z uchwał: „Jedną z ważniejszych przesłanek opracowania miejscowego planu była potrzeba uporządkowania sytuacji planistycznej, a także korekty pojedynczych ustaleń w obowiązującym dotychczas planie, dla przedmiotowych terenów a także dostosowanie przeznaczenia niektórych terenów do potrzeb właścicieli i rozwijającej się funkcji turystycznej, przewodniej dla Gminy Ustronie Morskie”.

Podjęte uchwały wraz z dokumentacją planistyczną zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego celem  sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi.

W miesiącu wrześniu planowane jest także zwołanie posiedzenia  Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym przedstawione zostaną sprawy z zakresu prowadzonych postępowań planistycznych. Tempo prac nie ustaje, ponieważ jeszcze w tym miesiącu gmina Ustronie Morskie zamierza przystąpić do opracowań: 

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie dla części obrębu ewidencyjnego Bagicz

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie ul. Kołobrzeska”,

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Dojście do morza –Rolna”.

 

Czytaj także: