X
2018-08-29

Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06 września 2018 roku (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2, odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 06.06.2018r.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 3.  Przedstawienie projektów uchwał:

 

Druk nr 1 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Morskie – B1” - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe – etap I” - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 4w sprawie zbycia nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – w sprawie zniesienia pomnika przyrody - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie deklaracji poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie deklaracji poparcia dla zbycia farmy fotowoltaicznej należącej do spółki Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o.  – dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.
 2. Informacja z przygotowania szkoły i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
 3. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2018r.
 4. Głos mieszkańców.
 5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
 6.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 7.  Interpelacje i zapytania radnych.
 8.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9.  Wolne wnioski.
 10.  Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: