X
2018-06-11

XLIV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie (aktualizacja)

08 czerwca, w sali konferencyjnej urzędu odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja rady gminy. Przyjęto 17 uchwał, w tym:

 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok;

 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;

 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;

 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności ;

 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024;

 – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie;

– w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej;

- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości;

- w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim;

 – w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim;

 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości ;

 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;

 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;

 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;

 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;

 - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie.

W dalszej części sesji, radni zapoznali się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w 2017r. Wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Na zakończenie obrad był czas na głos mieszkańców, interpelacje oraz zapytania radnych.

Pełną relację video z obrad sesji będą mogli oglądnąć Państwo już wkrótce  w linku poniżej

https://www.ustronie-morskie.pl/4682/transmisje-online-sesje-rady-gminy              

Czytaj także: