X
2018-06-08

Wójt Ustronia Morskiego z absolutorium

W sali konferencyjnej urzędu trwa XLIV sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. W pierwszej części obrad najwięcej uwagi poświęcono sprawom związanym z przygotowaniem gminy do sezonu letniego 2018 roku. Informacje ze swojej działalności przedstawili zaproszeni goście: z Komendy Powiatowej Policji z Kołobrzegu, Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu, oraz kierownik obsługi plaży w Ustroniu Morskim. Relację z przygotowań do wakacji zdali również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik referatu promocji i rozwoju oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Po przerwie , sekretarz gminy, Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie wójta  z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informację o przeprowadzonych przetargach. Kolejne sprawozdanie, tym razem z wykonania budżetu za 2017 r.  i opinię RIO zaprezentowała skarbnik, Katarzyna Kruszyńska tutaj. Swoje opinie w tej sprawie wygłaszali : przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Budżetu, oraz przedstawiciele klubów radnych, a potem na sali sesyjnej toczyła się dyskusja. W wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 r., w tym udzielenia wójtowi gminy absolutorium za rok ubiegły,  radni wypowiedzieli się następująco: 8  za, 6 przeciw, a 1 wstrzymujący się od głosu. Tym samym większością głosów wójt Jerzy Kołakowski otrzymał absolutorium za 2017 r. „Składam serdeczne podziękowania  za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu” – mówił wójt . Głos zabrał także przewodniczący rady Andrzej Basarab, dziękując gospodarzowi naszej gminy za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu.

W kolejnej części sesji radni procedować będą nad projektami uchwał:

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 5 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 12 – w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk 13 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 14 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 15 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 16 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na Parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 17 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 18 - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie dyskusja, podjecie uchwały.

W porządku obrad ostatniej przed wakacjami sesji, znajdą się jeszcze następujące tematy:

1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w 2017r.

2. Głos mieszkańców.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7.Wolne wnioski.

 

Czytaj także: