X
2018-05-30

XLIV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.04.18r.
 2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2018 r. w zakresie
 • bezpieczeństwa na wodach
 • bezpieczeństwa publicznego
 • imprez artystycznych
 • spraw komunalnych
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017:
 1.  wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu
 2.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017;

d.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017,

6.  Przedstawienie projektów uchwał:

 

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 4w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 5 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 12 – w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk 13 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 14 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 15 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 16 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na Parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 17 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 18 - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie dyskusja, podjecie uchwały;

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w 2017r.
 2. Głos mieszkańców.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Wolne wnioski.

 Zamknięcie sesji.

Czytaj także: