X
2018-02-27

PSZOK coraz bliżej

Przy ulicy Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim (baza GOSIR), jeszcze w tym roku powstanie nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W punkcie zbierane będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji. Całość przedsięwzięcia obejmie obszar do ok. 1 300 m2. Głównym elementem punktu będzie utwardzony, szczelny plac z betonowej kostki brukowej oraz dodatkowy plac magazynowy. Plac szczelny stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady). Plac magazynowy przeznaczony będzie do przechowywania rezerwowych pojemników na odpady, przyczep samochodowych przeznaczonych do wypożyczenia oraz przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia nie stanowiących odpadów. Na placu nie wyklucza się także magazynowania opon oraz czystego gruzu budowlanego. Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów i  pojemników stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu, będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Na terenie planowanego PSZOK przewidziano także pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia. W pomieszczeniu tym zbierane i magazynowane będą przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które nadają się do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli minimalizować ilość powstających odpadów. Utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie stanowił istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Szacunkowy koszt budowy PSZOKu to kwota ok. miliona złotych.  85 % kosztów kwalifikowanych projektu gmina Ustronie Morskie pozyskała ze źródeł zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: gospodarka odpadami komunalnymi.

Koncepcja PSZOK

Czytaj także: