Menu
X
2017-12-13

ZAWIADOMIENIE O SESJI

20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum
 1. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2017 z 25 października 2017 roku;
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 3. Głos mieszkańców.
 4. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 3. Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja.
 4. Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał tutaj 

 

Czytaj także: