Menu
X
2017-12-12

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu poszukuje pracowników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent/Inspektor w Kołobrzeskim Biurze Powiatowym w Wydziale Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy do spraw obsługi wniosków PROW i PB-2 Miejsce pracy: Siemyśl

Nr ref.: OR16/BP305/53/17
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności pracownika.

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-obsługa spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich oraz działań PROW.
-weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, PROW 2007-2013,2014-2020.
-przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów   wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział.
-udzielanie informacji dotyczących uwarunkowań prawnych i formalnych wniosków PROW i płatności bezpośrednich.
 
Wymagania konieczne:
-średnie/wyższe (preferowane: zootechnika, informatyka, ekonomia, weterynaria, prawo, administracja, rolnicze),
-znajomość KPA,
-znajomość zasad wdrażania programów przez ARiMR,
-biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania pożądane:
-doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków związanych z funduszami europejskimi,
-odbyty staż lub praktyka w ARiMR,
-dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość i pracowitość,
-umiejętność pracy w zespole,
-dyspozycyjność,
-odporność na stres.
                                         
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.).
2.Przyjmuje do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.),
b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 grudnia 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BP305/53/17

lub osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BP305/53/17

lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BP305/53/17)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Czytaj także: