Menu
X
2017-12-01

Ważna informacja !

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od dnia 01 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Ustronie Morskie obowiązywać będzie nowy system selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.
Wprowadzana zmiana nie wpływa na wysokość opłaty ponoszoną przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali tzw. opłatę ryczałtową oraz właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność bez segregacji. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 pozostaje bez zmian. Natomiast dla osób prowadzących działalność i deklarujących segregację, opłata za poszczególne pojemniki została zróżnicowana w zależności od rodzaju zbieranej frakcji, w taki sposób, aby opłata ta pozostała na podobnym, dotychczasowym poziomie.
Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali tzw. opłatę ryczałtową oraz właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność bez segregacji, nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązek dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność ze wskazaniem selektywnego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

POJEMNIKI I WORKI
Wszystkie nieruchomości są wyposażane w pojemniki lub w worki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (z wyłączeniem worków na odpady zielone), przy czym w zależności od rodzaju zabudowy właściciel może wybrać, czy chce pojemniki czy worki.
Pamiętaj! wnoszona opata obejmuje pierwsze dostarczenie pojemników lub worków w danym roku. Dostarczanie nowych pojemników lub worków traktowane jest jako dodatkowa usługa i wymaga złożenia wniosku i uiszczenia dodatkowej opłaty. Właściciel nieruchomości może również bezpłatnie we własnym zakresie odebrać pojemniki lub worki od przedsiębiorcy realizującego usługę wyposażania nieruchomości na terenie Gminy Ustronie Morskie w pojemniki lub worki.

Wprowadzana zmiana powoduje również konieczność dostosowania częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

Dodatkowo na terenie Gminy Ustronie Morskie nadal (m.in. na placu ul. Kołobrzeskiej 1B - baza GOSiR) znajdują się pojemniki, typu dzwony, przeznaczone na szkło, papier i plastik. Każdy mieszkaniec i właściciel nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie może bezpłatnie oddawać wskazane powyżej odpady do dzwonów.

Informację w sprawie nowego systemu uzyskać można pod nr telefonu 94/ 35 14 181 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy, ul. Rolna 2, pok. nr 15.

Więcej na stronie tutaj

Zobacz ulotkę tutaj 

Czytaj także: