X
2017-09-19

Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 27 września 2017 roku (środa) XXXVI Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 8 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:  

1.      Sprawy organizacyjne:

a)   otwarcie,

b)   stwierdzenie quorum

 

2.      Przyjęcie protokołu

·         nr XXXII/2017 z 26 kwietnia 2017 roku;

·         nr XXXIII/2017 z 30 maja2017 roku

·         nr XXXIV/2017 z 28 czerwca 2017 roku

3.      Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

4.      Głos mieszkańców.

5.      Uroczyste podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Gminą Stronie Śląskie.

6.      Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 – w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od PKP SA prawa użytkowania wieczystego gruntu - dyskusja, podjęcie uchwały - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - dyskusja, podjęcie uchwały;

7.      Przyjęcia Informacji z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r - dyskusja.

8.      Przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku." -  dyskusja.

9.      Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.- dyskusja.

10.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

12.  Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja.

13.  Wolne wnioski.

14.   Zamknięcie sesji


Czytaj także: