X
2017-09-12

Nabór wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie nr G/1/1/2017

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: od 25.09.2017 r. do 09.10.2017 r.
  2. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z  wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w  skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
  3. Operacja może uzyskać wsparcie w formie refundacji poniesionych kosztów (do 100% kosztów kwalifikowalnych dla wszystkich podmiotów).
  4. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  5. Planowane do  realizacji w ramach projektu grantowego zadania dotyczą rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  6. Warunki udzielenia wsparcia określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).
  7. Wysokość limitu środków: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
  8. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów, określonych w Lokalnych kryteriach wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wzoru umowy – dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie": www.silawgrupie.org.pl w zakładce pt. NABORY --> Dokumenty do pobrania. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: gcagoscino@op.pl.

Czytaj także: