X
2017-09-06

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” ul. Woj. Polskiego 8, 78 – 111 Ustronie Morskie NIP – 671-175-47-65, REGON 320433010, wpisanego do ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Kołobrzeskiego pod numerem UK/4/99 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, o tytule: Podniesienie pływackich umiejętności technicznych. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 18.09.2017 –
15.12.2017 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 13 września 2017 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: e.wroblewska@ustronie-morskie.pl .

OGŁOSZENIE

OFERTA UPROSZCZONA

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI

Czytaj także: