X
2017-06-30

Absolutorium to sukces całego zespołu. Dziękujemy !!!

Każdego roku wójt przygotowuje plan działań finansowych zawartych w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy. Jest on wynikiem strategii wójta, wniosków złożonych przez mieszkańców i planów Rady Gminy. To właśnie ona pracuje nad nim i ostatecznie zatwierdza do realizacji. A to z kolei zadanie wójta oraz oczywiście wszystkich pracowników gminy, czy jednostek organizacyjnych. Każdy rok kończy się sprawozdaniem finansowym, przygotowywanym przez skarbnika gminy. Ocenia go Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Jeśli obie oceny są pozytywne, oznacza to że sprawozdanie zostało przygotowane poprawnie. To zaś jest podstawą do kolejnej oceny – Rady Gminy, która w kolejnym kroku określa czy za poprawnością wydatkowania pieniędzy kryje się też zgodność z jej wcześniejszym planem. Oczywiście w ciągu roku radni dokonują wielu zmian w budżecie, a co za tym idzie zmieniają się wytyczne dla wójta, który stara się wprowadzić wolę radnych w życie oraz swoje plany.  Wola i plany radnych niekoniecznie zawsze idą w parze z możliwościami realizacyjnymi jakie ma wójt, czyli władza wykonawcza. Podstawą jest konstruktywny dialog pomiędzy tymi organami. Odpowiedzialność spoczywa zarówno na radnych jak i na wójcie.
Przypomnijmy, że rok 2016 był drugim pełnym rokiem sprawowania funkcji wójta Jerzego Kołakowskiego i nie był komfortowy, jeżeli chodzi o środki unijne i inne możliwości ubiegania się o dofinansowanie z zewnątrz, ponieważ większość programów nie była jeszcze uruchomiona. Pomimo tego udało się pozyskać około miliona złotych dofinansowania na rozbudowę infrastruktury sportowej i drogowej.

Łącznie w tej kadencji, czyli latach 2015-2017 przy udziale środków z zewnątrz udało się zrealizować takie zadania jak:
- budowa Euroboiska wraz z przebudową ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim i budową trafostacji,
-zakończenie rekultywacji wysypiska śmieci wraz z budową farmy fotowoltaicznej,
-II etap budowy drogi Gwizd-Grąbnica,
-przebudowa drogi w miejscowości Olszyna (Sianożęty),
-remont świetlicy wiejskiej w Kukini,
-II etap przebudowy ul. Polnej w Ustroniu Morskim wspólnie z powiatem kołobrzeskim,
-budowa pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim.

Za chwilę po przebudowie, zostanie oddana droga w Grąbnicy w ramach środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz rozpoczną się prace polegające na usuwaniu azbestu z dachów na terenie gminy.

Jednocześnie są realizowane lub już zakończone inwestycje wykonywane ze środków własnych takie jak:
-rozbudowa nowego oświetlenia w całej gminie,
-przebudowa ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim,
-budowa odcinka drogi na ul. Górnej w Ustroniu Morskim,
-remont dachu na budynku socjalnym w Rusowie,
-budowa nowych miejsc parkingowych i zatoki autobusowej przy kościele w Rusowie,
-budowa chodnika na ul. Klonowej,
-budowa parkingów za urzędem gminy oraz przy ul. Jantarowej,
-budowa dojścia do morza ul. Jantarowa w Ustroniu Morskim,
-II etap przebudowy ul. Okrzei,
-przebudowa schodów do ośrodka zdrowia i urzędu gminy,
-remont odcinka ul. Lotniczej od ul. Rolnej w Sianożętach wspólnie z powiatem kołobrzeskim,
-budowa chodnika na ul. Osiedlowej (budynki wspólnoty przy ul. Osiedlowej).

W roku 2016 urząd pozyskał dofinansowanie na przebudowę ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim w kwocie ok. 1 250 000 zł, ale wydłużający się proces decyzyjny w postaci uchwały zabezpieczającej środki ze strony większościowego klubu Rady Gminy skrócił znacznie termin realizacji tego zadania (koniecznym warunkiem było zakończenie przebudowy w 2016 r.), a w efekcie objawiło się to brakiem chętnych firm do jego wykonania.
W budżecie na rok 2016 zapisano wiele inwestycji. Część z nich nie została fizycznie zrealizowana, ale rozpoczęły się prace mające na celu opracowanie dokumentacji projektowych celem ich wykonania w najbliższym czasie. Procesy przygotowawcze zajmują niekiedy bardzo wiele czasu. Trzeba uzyskać pozwolenia na budowę, starać się o środki zewnętrzne. Dla przykładu brak realizacji budowy placów zabaw w Sianożętach i Ustroniu Morskim, czy zejść na plażę przy ul. Plażowej, Granicznej i Spokojnej jest spowodowany wydłużającym się procesem uruchomienia przez organy centralne programu PO Ryby, skąd gminy mogą uzyskać na te cele dofinansowanie. Tak też ma miejsce w przypadku przebudowy świetlicy wiejskiej w Gwiździe, gdzie nabór wniosków w ramach Programu PROW na ten cel wciąż nie został uruchomiony. Z pewnością wielu samorządom takie opóźnienia wiążą ręce dla działań inwestycyjnych, a mieszkańcy się niecierpliwią, co jest zrozumiałe.
W obecnej chwili czekamy na zakończenie przygotowań i akceptację naszej dokumentacji przez Urząd Marszałkowski dla przebudowy ul. Ku Słońcu i drogi w Kukince wraz z chodnikiem w tej miejscowości. Planowany termin realizacji zadania to rok 2018. Na realizację czekają również budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dofinansowana ze środków zewnętrznych oraz remont ścieżki pieszo-rowerowej od Ośrodka „MAX” przy ul. Kościuszki do Marynarki Wojennej (trasa międzynarodowa R-10). Terminy są zależne od decyzji finansowych Urzędu Marszałkowskiego.
Powstały nowe ważne dla gminy opracowania: Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+, Plan Rozwoju Lokalnego, Program Rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie, program azbestowy czy program gospodarki niskoemisyjnej. Te dokumenty otwierają nam drogę do aplikacji o kolejne środki z Unii Europejskiej.
Realizujemy budżet obywatelski w ramach funduszu sołeckiego. Dzięki takiej decyzji doposażone są świetlice wiejskie, zakupione wiaty i namioty promocyjne, ławki, wykonane oświetlenie czy organizowane imprezy integracyjne.
Gmina opracowała i opracowuje szereg dokumentacji projektowych, w tym m.in.: dotyczące przebudowy ul. Bogusława XIV, ul. Krótkiej, Liliowej, Wczasowej i Kwiatowej w Sianożętach, zejść na plażę przy ul. Plażowej w Sianożętach, Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim, budowy zjazdu technicznego na plażę przy ul. Północnej. Dokumentacje na budowę placów zabaw w Sianożętach i przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim, przebudowę ul. Akacjowej, parkingi przy ośrodku zdrowia, ścieżkę pieszo-rowerową od Ośrodka „MAX” do Marynarki Wojennej (trasa międzynarodowa R-10), termomodernizację przedszkola gminnego, oraz koncepcję modernizacji ustrońskiego amfiteatru. Planowane do zlecenia jest opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy „Melmak” w Rusowie.

Plan jest zatem ambitny, możliwości po części niezależne od naszego samorządu. Oceniać być może łatwo, jednakże warto to czynić ze zrozumieniem. Rada Gminy Ustronie Morskie udzieliła absolutorium wójtowi Jerzemu Kołakowskiemu  za 2016 rok, czyli uznała, że wywiązał się ze wszystkiego do czego został zobligowany oraz uczynił to z pełną dbałością o finanse publiczne.


 

Czytaj także: