X
2016-11-08

Projekt Programu Współpracy na rok 2017

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski informuje, że trwają konsultacje projektu Uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.) jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminy.

Uwagi do projektu Programu można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego w terminie do 14 listopada 2016 r. do godz. 14 00 w sekretariacie Urzędu Gminy, 78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl .

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie
Projekt Programu Współpracy na rok 2017
Formularz konsultacji

Czytaj także: