X
2016-11-02

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej" w ramach Priorytetu 1.Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 28 października do 14 listopada 2016 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej".

Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie (na podstawie pkt XVI załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego - Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl - otwórzwww.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Informacje o PO RYBY 2014-2020

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Priorytet 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory umów o dofinansowanie

Pliki do pobrania

Czytaj także: