X
2016-10-10

„ProfesjONalista”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze osób chętnych do udziału w projekcie PROFESJONALISTA. Oferta skierowana jest do osób, które chciałyby podnieść kwalifikacje zawodowe ( szkolenia w zawodach glazurnik i kucharz) i posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.
Zajęcia będą się odbywać w Kołobrzegu. Uczestnicy będą dowożeni lub otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 943514177.


„ProfesjONalista” - podstawowe informacje o inicjatywie

„ProfesjONalista” to projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt potrwa rok: od 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r.

Programem zostanie objęte 20 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty: kołobrzeski. Głównym celem projektu jest przygotowanie zawodowe do wykonywania deficytowych w regionie. W przypadku powiatu kołobrzeskiego są to zawody kucharz i glazurnik. Działania mają także na celu ożywienie życia społecznego uczestników projektu.

20 osób z powiatu kołobrzeskiego podlegać będzie tzw. ścieżce aktywizacyjno-zawodowej, to znaczy wezmą oni udział w:
 tworzeniu tzw. Indywidualnego Planu Działań,
 szkoleniach zawodowych,
 3- miesięcznych stażach u pracodawców,
 egzaminach czeladniczych.

Po opuszczeniu programu, uczestnicy będą mieli kwalifikacje potwierdzone świadectwem czeladniczym.

Do projektu mogą przystąpić dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które mają orzeczony znaczny, umiarkowany, bądź lekki stopień niepełnosprawności. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia min. podstawowego oraz zamieszkanie na terenie powiatu kołobrzeskiego lub polickiego. Mile widziane są osoby korzystające z pomocy społecznej i pomocy żywieniowej, jak również osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niepełnosprawnością sprężoną i niepełnosprawnością intelektualną.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Co więcej, osoby biorące udział w programie otrzymają wynagrodzenie za udział w szkoleniach oraz stypendium stażowe w okresie odbywania stażu.

------

Główne trzy przyczyny braku aktywności zawodowej w regionie zachodniopomorskim, to przejście na emeryturę, brak kwalifikacji i właśnie niepełnosprawność. Niepełnosprawność jest pozorną barierą w przyjęciu do pracy. Osoby z niepełnosprawnie z powodzeniem mogą uzyskać kwalifikacje, które pozwolą im ubiegać się o zatrudnienie w deficytowych dla swojego regionu zawodach.
 

Czytaj także: