X
2016-09-12

Warto poczytać.

INICJATYWY WARTE UWAGI
1) Trwa konkurs fotograficzny „Zrozumieć niepełnosprawność”, organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" ze Szczecina - jedynym warunkiem jest ukończenie 16 roku życia oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego! Więcej na www

2) Trwa Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016” tygodnika Newsweek Polska. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2016 r. Więcej na www

3) Rusza projekt „Złota 60-tka” realizowany przez Akademie Seniora w Szczecinie. Projekt rozpocznie się w drugiej połowie września, wciąż mamy wolne miejsca. Więcej na www

AKCJA MASZ GŁOS
Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!
Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki - grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. ZAPRASZAMY!

Już we wrześniu w całej Polsce odbędą się bezpłatne szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 16 września w Szczecinie odbędzie się szkolenie „Jaki wpływ ma Twój głos? Narzędzia współpracy z samorządem (budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza, informacja publiczna) – jak to działa?” Szkolenie poprowadzi Anna Graczyk ze Stowarzyszenia Polites i Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Zapisy na szkolenia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.maszglos.pl.
Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

NABORY, NABORY…
Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
NOWE KONKURSY! URZĄD Miasta Szczecin www

1. NOWOŚĆ! FIO 2017! Konkurs ogłoszony! Od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. można składać oferty w Priorytecie 1 i 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych.
Więcej na www
Tematycznie: Regulamin Konkursu FIO 2017 dostępny na www i forum dyskusyjne, gdzie od lat wszyscy wszystkim pomagają radą i dobrym słowem: https://www.facebook.com/groups/FIOforum/
A już w najbliższy poniedziałek spotkanie informacyjne o godz. 10:00 w Sali Rycerskiej ZUW – Wały Chrobrego 4, Szczecin.

2. NOWOŚĆ! Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Nabór trwa do 14.10.2016 r. Więcej na www

3. NOWOŚĆ! EWT: 1. Natura i kultura, Meklemburgia-Polska. Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony oraz promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-niemieckim pograniczu. Więcej na www

4. NOWOŚĆ! Konkurs w Programie Meklemburgia / Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska: Natura i Kultura, Edukacja. Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów z dziedziny ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz edukacji na polsko-niemieckim pograniczu. W puli konkursu programu Meklemburgia / Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest ponad 28 mln euro. Nabór zakończy się 2 listopada 2016 r. o godz. 16:00. Więcej na www

5. NOWOŚĆ! Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Więcej na www

6. NOWOŚĆ! Europejska Fundacja Młodzieży prowadzi nabór wniosków na działania wspierające międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Terminy przesyłania wniosków 1 października 2016 r. dla:
– międzynarodowych działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 r.;
– planów pracy na 2017 r.;
– Jednorazowych grantów strukturalnych na 2017 r. (sieci regionalne).
– grantów strukturalnych na lata 2016–2017 (międzynarodowe organizacje pozarządowe/ sieci). Więcej na www

7. CZAS UCIEKA! Konkurs MEN na "Organizację i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych". Nabór do 14.09.2016 r. Więcej na www

8. CZAS UCIEKA! 9. edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Do 12 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. Więcej na www

9. CZAS UCIEKA! Trwa konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Więcej na www

10. CZAS UCIEKA! POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nabór od 26.08.2016 do 13.09.2016 Więcej na www

11. CZAS UCIEKA! Konkurs w POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej - działania rzecznicze i doradcze. Od 26 sierpnia do 13 września 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 ogłaszanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Więcej na www

12. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym- od 25.07.2016 do 16.09.2016 Więcej na www

13. CZAS UCIEKA! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej - konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 NABÓR od 25 lipca do 16 września 2016 r. Więcej na www

14. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Nabór ofert trwa do 20 września 2016 r. Więcej na www

15. MSWiA ogłosiło konkurs w ramach FAMI, czyli FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI na „Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej oraz reprezentacji prawnej” oraz „Zapewnienie cudzoziemcom opieki prawnej, zwłaszcza osobom wymagającym szczególnego traktowania” Nabór trwa do 23.09.2016 r. Więcej na www

16. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór od 01.09 do 30.09.2016 r. Więcej na www

17. Konkurs POWER 2.19. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWER.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 30 września 2016 r. Więcej na www

18. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacja Banku Zachodniego WBK jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
W tej edycji priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo punktowane. Projekty będzie można składać od 12.09.2016 r. do 3.10.2016 r. Więcej na www

19. WSPARCIE KONSULACJI PUBLICZNYCH. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ. Konkurs POWER na Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych (Działanie 2.16). W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych. Projekty MUSZĄ być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową. Konkurs rozpocznie się 19.09.2016 i potrwa do 03.10.2016. Więcej na www

20. Od 30.09.2016 do 14.10.2016 r. można składać wnioski w konkursie POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej na utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Więcej na www

21. Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wnioski można składać w trzech obszarach:
1. Obszar wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym - projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym – do 16.10.2016 r.
2. Obszar wsparcia II - Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) - o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny – do 16.10.2016 r.
3. Obszar wsparcia III - Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizacja podyplomowych studiów romologicznych – do 1.12.2016 r. Więcej na www

22. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00. Więcej na www

23. POWER 4.1 Innowacje społeczne (obligacje społeczne). Stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www

24. POWER 4.1 Innowacje społeczne (akcelerator obligacji społecznych). Konkurs na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www

25. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl

26. W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej na www

27. NFOSiGW ogłosił konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www

28. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

29. Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu. Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

30. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www

31. Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www

32. Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków - przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www


 

Czytaj także: