X
2016-08-02

Zawiadomienie o kontrolach posesji

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim uprzejmie informuje, że z dniem 28 lipca br. prowadzone są kontrole posesji w zakresie właściwego gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2016.250), każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6 tej samej ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń, co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie naszej gminy. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia takiej umowy umieszczony jest na stronach internetowych urzędu gminy pod adresem tutaj http://eko.ustronie-morskie.pl/upload/file/Odpady_ciekle/Wykaz_przedsiebiorcow.pdf .Inspekcje prowadzone będą przez pracowników urzędu gminy, jednostkę GOSIR, w asyście funkcjonariusza policji. Pouczamy, że za uchylanie się od obowiązków niewyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może podlegać karze grzywny nawet do 5.000 zł. W przypadku, gdy właściciel nie będzie mógł lub chciał udokumentować we właściwy sposób wywozu nieczystości ciekłych z własnej posesji, wójt gminy działając na podstawie art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U.2016.250) jest zobowiązany przejąć od właściciela posesji obowiązek wywożenia nieczystości ciekłych, jednakże wszystkimi kosztami w/w usług zostanie obciążony właściciel posesji.
Niniejsza kontrola podyktowana jest pojawieniem się nieczystości ciekłych w sieciach wód opadowych na terenie gminy Ustronie Morskie. Stały monitoring w tym zakresie, głównie przy pokrywach studni deszczowych prowadzony jest na bieżąco we współpracy ze spółką MWiK z Kołobrzegu.

 

Czytaj także: