X
2016-06-20

Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy.  

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr XXI z XXI sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2016 roku;
przyjęcie protokołu nr XXII z XXII Sesji Rady Gminy z 17 maja 2016 roku;

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2016 r. w zakresie
• bezpieczeństwa na wodach,
• bezpieczeństwa publicznego,
• imprez artystycznych,
• spraw komunalnych,
• innych spraw.

4. Głos mieszkańców.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015:
a. wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu
b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok;
c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015;
d. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015,
6. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2015 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 3 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 4 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 5 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
- dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 6 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 7 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 8 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe”- dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 10 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 11 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 12 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 13 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 14 - w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – dyskusja, podjęcie uchwały
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 

Czytaj także: