X
2016-05-31

Nabór na stanowisko kierownika !!!

                         OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

                      KIEROWNIKA BIURA RLGD „MORZE i PARSĘTA”

WYMAGANIA KONIECZNE :
– wykształcenie wyższe kierunkowe ( administracja, marketing, zarządzanie, prawo),
– doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych lub w administracji publicznej bądź samorządowej – minimum jeden rok,
– wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności :
znajomość zagadnienia PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY 2014- 2020), znajomość zasad funkcjonowania lokalnych grup działania i przepisów prawnych w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju a w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013r.) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 20 maja 2014r.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) i ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju  sektora rybackiego  z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ( Dz. U. z 2015r. poz. 1358), bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e-mail.

WYMAGANIA DODATKOWE :
– znajomość języka obcego ( atut dodatkowy),
– umiejętność pracy zespołowej,
– dobra organizacja pracy,
– dyspozycyjność,
– terminowość.

GŁÓWNE ZADANIA :
– zakres zadań określa Regulamin Biura Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”, dostępny w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia –
REGULAMIN BIURA

WARUNKI ZATRUDNIENIA :
– umowa o pracę,
– wymiar czasu pracy – pełny etat.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ :
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy według załącznika nr 3 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
– życiorys ( curriculum vitae),
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie RLGD „Morze i Parsęta” w dniach od wtorku do piątku do godz. 13.00 lub przesyłką pocztową na adres RLGD w terminie do dnia 06-06-2016r. godz. 13.00 ( decyduje data wpływu).

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, dostępny w załączniku
numer 2 do niniejszego ogłoszenia – 
REGULAMIN KONKURSU

Umowa podpisana

Czytaj także: