X
2016-05-11

4 miejsce na liście rankingowej

Gmina Ustronie Morskie po raz kolejny znalazła się w czołówce listy rankingowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania ze środków budżetowych woj. zachodniopomorskiego. Chodzi o budowę drugiego etapu drogi w miejscowości Grąbnica, w ramach funduszy określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wniosek został bardzo wysoko oceniony i otrzymał 16 pkt., zajmując 4 miejsce na liście rankingowej projektów. Szacowany koszt inwestycji to kwota ok 720 tys. zł. 

Realizacja budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obejmuje odcinek na długości 0,855 km. Projektowana droga przebiegać będzie w 3 odcinkach różniących się nawierzchnią. Projektowana droga w odcinku od km 1+875 do 2+016 posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 4,0m. W km 2+016 do remontu przepust (odmulenie i wymiana rur). Na odcinku od km 2+016 do km 2+256 droga przebiega po gruncie rolnym, natomiast na odcinku 2+256 do km 2+730 po istniejącej nawierzchni gruntowej.
Stan projektowy drogi:
Odcinek drogi od km 1+875 do km 2+016 posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szer. 4,0 m z poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75 m , odcinek 2+016 do km 2+256 – nawierzchnia bitumiczna o szer. 4,0 m z poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75 m. Na w/w odcinku zaprojektowano dwie mijanki o szer. 2,5 m. Odcinek 2+256 do 2+730- nawierzchnia bitumiczna o szer. 4,0 m z poboczami ziemnymi 2x0,75 m. Na w/w odcinku zaprojektowano mijankę o szer. 2,5 m.
Konstrukcja nawierzchni:
Odcinek od 1+875 do km 2+016 nawierzchnia z BA – warstwa ścieralna gr 4,0 cm, warstwa wiążąca gr 4,0 cm, wyrównanie istniejącej nawierzchni z KŁSM śr. Gr 5 cm
Odcinek od km 2+016 do 2+730 nawierzchnia z BA- warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm, podbudowa – w górna z KŁSM gr. 20 cm, w d. z gruntocementu 2,5 MPa gr. 20 cm, podłoże rodzime zagęszczone do WZ min. 0,95 -0,98.
Projektowana droga na długości 0,855 m przebiegać będzie również po działkach nr 529/20, 541/2, 539/9, 539/5, 539/3 oraz 539/7 które zostaną wykupione od właścicieli w ramach ZRID.
Ponadto gmina deklaruje nasadzenie przy drodze krzewy miododajne. Planowany termin rozpoczęcia budowy planowany jest z końcem maja 2016 roku, a zakończenia 15 września 2016 r.
Procedury przetargowe trwają.
 

Czytaj także: