X
2016-03-11

XX Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr XVI z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 4 stycznia 2016 roku,
przyjęcie protokołu nr XVII z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2016 roku,
przyjęcie protokołu nr XVIII z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 1 lutego 2016 roku,

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
3. Głos mieszkańców.
4. Przedstawienie projektów uchwał:
Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 2 -w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku – dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 3 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2016
– dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 4 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 2016
- 2019 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 5 – w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie na lata 2016-2018 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 6 – w sprawie oświadczenia Rady Gminy Ustronie Morskie zawierającego poparcie dla działań Wójta Gminy w zakresie wzmocnienia odcinka pasa nadmorskiego w Ustroniu Morskim wzdłuż działek nr 321/13, 321/12 i 320 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 7 – w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zawartego na podstawie uchwały
nr VI/59/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz zawartego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie obejmującym wykonanie niektórych zadań zarządcy drogi - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 8 – w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 9 – w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ustroniu Morskim dotyczącego nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków przez Wójta Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji
 

Czytaj także: