X
2016-02-09

Sołtys roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2016 środki finansowe w wysokości 16.200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych).
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku " mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2015.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa pod nr. tel. 91 44 10 203 lub 91 44 10 212, e-mail: rolnictwo@wzp.pl lub kwika@wzp.pl.
Szczegółowe informacje o naborze wynikające z uchwały nr 151/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie organizacji konkursu „Sołtys Roku 2016" oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w linku poniżej.

www.wrir.wzp.pl

Czytaj także: