X
2016-02-03

Odpady ciekłe

GMINNA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wzywa się do złożenia w tut. Urzędzie druku zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.
Druk dostępny jest na stronie internetowej www.eko.ustronie-morskie.pl lub w biurze podawczym Urzędu Gminy, ul. Rolna 2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie przypomina się, iż właściciele takich nieruchomości  obowiązani są wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych i udokumentować w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 94/ 35 14 181.

Czytaj także: