X
2015-12-31

WAŻNA INFORMACJA!

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) zmianie uległy niektóre elementy systemu gospodarki odpadami. Ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją z dnia 28 listopada 2014 r. jest zapis dotyczący ograniczenia możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiące, w których usługa odbioru odpadów była świadczona.
Zgodnie z nowelizacją art. 6q ust 3. otrzymał brzmienie:
"Art.6q ust.3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona."
W praktyce oznacza to, że jeżeli za dany okres zostanie uiszczona opłata, a następnie złożona deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty (np. mniejsza liczba mieszkańców albo pojemników) to różnica, za miesiące w których odbierano odpady, nie zostanie zwrócona właścicielowi nieruchomości ani zaliczona na poczet innych zobowiązań.
Zmieniony został również sposób naliczania opłaty, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania pomiędzy różnymi gminami.
Art. 6i pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości otrzymał brzmienie:
"2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana."
Natomiast w przypadku zmiany miejsca zamieszkana na terenie jednej gminy, obowiązują dotychczasowe rozwiązania, tj. opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Dodatkowo w związku z uchwałą nr XIV/121/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez zmian dla mieszkańców pozostała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:
- 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny)
- 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (jeżeli odpady komunalne gromadzone są w sposób nieselektywny)
Dla nieruchomości niezamieszkałych uchwalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden pojemnik miesięcznie:
1. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny
1) za pojemnik 120l – 25,00 zł,
2) za pojemnik 240l – 50,00 zł,
3) za pojemnik 1100l – 200,00 zł.
2. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny
1) za pojemnik 120l - 50,00 zł,
2) za pojemnik 240l - 100,00 zł,
3) za pojemnik 1100l - 375,00 zł,
4) za pojemnik KP7 – 2000,00 zł.
Stawki opłaty w zmienionej wysokości obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

Ustawodawca w nowelizacji ustawy przewidział, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o zaistnieniu wskazanej zmiany stawek opłaty. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, natomiast opłatę uiszcza w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Ustronie Morskie określiła również stawkę opłaty dla nieruchomości letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, jako ryczałtową roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:
- 200 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 400 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Opłata ryczałtowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Termin płatności tej opłaty przypada na 31 marca każdego roku. Właściciele w/w nieruchomości zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia nowych deklaracji ujmujących te zmiany.

Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Gminy Ustronie Morskie obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o wszystkich zmianach oraz aktualne akty prawne w zakresie prawa miejscowego i krajowego dostępne są na stronie internetowej www.eko.ustronie-morskie.pl w zakładce akty prawne. Dodatkowe informacje uzyskać można także pod numerem telefonu 94/ 35 14 181.

Czytaj także: