Menu
X
2011-08-29

Wyprawka szkolna 2011

WYPRAWKA SZKOLNA 2011

Uwaga rodzice i opiekunowie - Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna"

 Podstawa prawna:

Ø Uchwała Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna"
Ø Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652).

 

Wybrane cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie  zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

 

Ø w klasach I-III szkoły podstawowej,


Ø w klasie III gimnazjum,

2) wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów:

Ø słabo widzących,

Ø niesłyszących,

Ø z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

Ø z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (klasy I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych niżej kryteriów, tj. ze względu na:

1) kryterium dochodowe (351,00 zł), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej zm.);

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia  losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w  stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (poza kryterium dochodowym).

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
 
do kwoty 180 zł


Ø dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dla uczniów niepełnosprawnych  klas I-III szkół podstawowych;


do kwoty 210 zł

Ø dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych;

 

do kwoty 325 zł

Ø dla uczniów klas III gimnazjów oraz dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III  gimnazjów.

 

Sposób ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych:

1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia pobierają wniosek o dofinansowanie podręczników w szkole. Po jego wypełnieniu składają go do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie  uczęszczać w roku szkolnym 2011/2012,  w terminie do 8 września 2011 r.

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia o korzystaniu ze  świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, (jeżeli  dofinansowanie dotyczy zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego).

Ø dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; np. jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień; kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie;

Ø w celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny; należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z  wyrokiem; w przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.

Ø obliczenie  dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą ,,Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie  zamieszkujące i gospodarujące".

Ø możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo, sieroctwo,  bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki  opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że w tym przypadku do wniosku musi być dołączone uzasadnienie;

Ø dofinansowaniem przy przekroczeniu dochodu nie może być objęte więcej niż 10% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum w – decyzję podejmuje dyrektor szkoły;

 

Ø w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia.

3. Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie przedkładają dyrektorowi szkoły dowód  zakupu  podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),  rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników bądź też potwierdzenie zakupu – w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów), następnie dyrektor na jego podstawie zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości takiej, jak podano wyżej.

 

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – Wyprawka szkolna” oraz wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne.


ZARZĄDZENIE   nr  116 / 2011

  Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia  25 sierpnia 2011 roku

 

 
 
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz. U. Nr 111, poz. 652) zarządzam , co następuje:

 

§ 1.


Ustala się dzień 08 września 2011 roku jako termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka Szkolna”.

§ 2.
 
Wnioski, o których mowa w  § 1 należy składać do szkoły mającej siedzibę na terenie Gminy Ustronie Morskie, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  2011/2012.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których Gmina Ustronie Morskie jest organem prowadzącym.
 
§ 4.
 
Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Czytaj także: