Fundusz sołecki stanowią środki
wyodrębnione z budżetu gminy Ustronie
Morskie zagwarantowane na realizację
przedsięwzięć, które zadaniami
własnymi gminy, oraz służą poprawie
warunków życia mieszkańców.
Podstawa prawna (Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnieniu funduszu
sołeckiego).
Wysokość środków jaka pozostaje
w dyspozycji sołectwa jest wyliczana na
podstawie wzoru określonego w ustawie o
funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r.
Jednym z głównych czynników
warunkujących wielkość środków jest
liczba mieszkańców danego sołectwa oraz
dochody gminy.
Podstawa prawna (Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. ,
Dz.U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.)
Wysokość funduszu sołeckiego
w gminie Ustronie Morskie
w latach 2017, 2018
Rok 2017
231.857,73
w tym wykonanie: 228.149,08
tj. 98,41%
Rok 2018
242.573,45
Razem: 474.431,18
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI:
Rok 2017 Rok 2018
70.111,20 plan 73.373,70 plan
wykonanie
70.019,86
Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw
przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim
koszt: 37.634,98
Zakup namiotów i wyposażenia
koszt: 11.280,00 zł
Doposażenie sołectwa w ławki
koszt: 6.490,00
Organizacja imprez i konkursów dla
mieszkańców sołectwa Ustronie Morskie
(konkurs kwiatowy i bożonarodzeniowy,
Dzień Dziecka, Dożynki )
koszt:13.114,88 zł
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej
w Ustroniu Morskim
koszt: 18.373,70 (w trakcie realizacji)
Doposażenie sołectwa Ustronie Morskie w ławki
koszt: 12.500,00 (w trakcie realizacji)
Zakup grilla
koszt: 4.000,00
Doposażenie Szky Podstawowej w stojaki
na rowery
koszt: 4.000,00
Zakup strojów ludowych dla zespołu „Złote Rybki”
koszt: 7.500,00 (w trakcie realizacji)
Organizacja imprez i konkursów dla
mieszkańców sołectwa Ustronie Morskie
(konkurs bożonarodzeniowy, Dni Ustronia
Morskiego, Dzień Dziecka, Dzień Seniora,
Dożynki )
koszt: 22.000,00 zł (w trakcie realizacji)
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI:
Rok 2017 Rok 2018
49.989,29 zł plan 52.682,32 zł plan
wykonanie
49.834,43
Organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach
koszt: 14.915,00
Zakup namiotów promocyjnych wraz
z wyposażeniem
koszt: 11.280,00 zł
Zakup i montaż ławek parkowych
koszt: 12.202,83
Zakup termosów, bemarów, podgrzewaczy
koszt: 3.939,69
Utwardzenie terenu przy kapliczce w Sianożętach
koszt: 2.500,00
Organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach
koszt: 20.000,00(plan)
Wykonanie boiska sportowego w Sianożętach
koszt: 30.000,00 (w trakcie realizacji)
Organizacja imprez okolicznościowych
koszt: 2.682,32 zł (w trakcie realizacji)
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI:
Rok 2017 Rok 2018
28.885,81 plan 30.229,96 plan
wykonanie
28.789,26
Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie
strażackiej w Kukini
koszt: 14.000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt
gastronomiczny
koszt: 12.793,31
Organizacja imprez okolicznościowych
koszt: 1.995,95
Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej
w Kukini
koszt: 13.000,00
Zakup namiotów promocyjnych
z wyposażeniem
koszt: 10.000,00 (plan)
Organizacja imprez okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Kukinia
koszt: 4.235,52 (w trakcie realizacji)
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI:
Rok 2017 Rok 2018
19.981,69 plan 21.058,25 plan
wykonanie
19.435,98
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt
koszt: 14.188,26
Organizacja imprez okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Kukinka
koszt: 1.989,42
Zakup i montaż ławek parkowych
koszt: 2.000,00
Montaż bramy wjazdowej do świetlicy
wiejskiej w Kukince
koszt: 9.000,00 (w trakcie realizacji)
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt
koszt: 5.058,25 zł (w trakcie realizacji)
Organizacja imprez okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Kukinka
koszt: 4.500,00 (w trakcie realizacji)
Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa Kukinka
koszt: 2.500,00
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI:
Rok 2017 Rok 2018
21.173,58 plan 21.865,36 plan
wykonanie
19.756,48
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt
koszt: 14.977,00
Poprawa przestrzeni publicznej poprzez
zakup tablic ogłoszeniowych
koszt: 2.850,00
Zakup i montaż ławek parkowych
koszt: 1.287,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt
koszt: 16.865,36 (w trakcie realizacji)
Organizacja imprez okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Gwizd
koszt: 5.000,00 (w trakcie realizacji)
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI:
Rok 2017 Rok 2018
41.716,16 plan 43.363,86 plan
wykonanie
40.313,07
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej
MELMAK w Rusowie
koszt: 18.223,08
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt
koszt: 15.170,54
Organizacja imprez okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Rusowo
koszt: 6.918,85
Położeniu polbruku wkoło utwardzonego
terenu przy świetlicy wiejskiej wraz
z odwodnieniem.
Szacunkowy koszt: 35.500,00 (w trakcie
realizacji)
Organizacja imprez okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Rusowo
koszt: 7.863,86 (w trakcie realizacji)
W ramach funduszu sołectwa gminy Ustronie
Morskie w latach 2017 i 2018 miały łącznie do
dyspozycji: 474.431,18 , w tym:
Sołectwo Ustronie Morskie143.484,90
(liczba przedsięwzięć: 18)
Sołectwo Sianożęty 102.671,61 zł
(liczba przedsięwzięć: 9)
Sołectwo Kukinia 59.115,77
(liczba przedsięwzięć: 8)
Sołectwo Kukinka 41.039,94
(liczba przedsięwzięć: 8)
Sołectwo Gwizd – 43.038,94
(liczba przedsięwzięć: 7)
Sołectwo Rusowo85.080,02
(liczba przedsięwzięć: 5)
Łącznie – 55 zadań sołeckich
Wysokość środków z funduszu sołeckiego
przypadających na dane sołectwo w gminie Ustronie
Morskie w 2019 r. 293.674,91 , w tym:
Sołectwo Ustronie Morskie – 88.563,00
Sołectwo Sianożęty – 64.031,05
Sołectwo Kukinia 36.665,08 zł
Sołectwo Kukinka – 25.771,83
Sołectwo Gwizd – 26.214,65
Sołectwo Rusowo – 52.429,30