Menu
X
2017-05-22

XXXIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Zawiadomienie

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 30 maja 2017 roku (wtorek) XXXIII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:
a)   otwarcie,
b)   stwierdzenie quorum,
c)    przyjęcie protokołu nr XXXI z XXXI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 marca 2017 roku;

2.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

3.Głos mieszkańców.

4.Przedstawienie projektów uchwał:
 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskego - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 – w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 – w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 – w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały.

5.Przedstawienie protokołu komisji Rewizyjnej z kontroli umów dzierżawy majątku gminy, kontroli wydawanych zezwoleń i odroczeń w 2016 r.

6.Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”.

7.Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2016.

8.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.

9.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

12.Wolne wnioski.

Zamknięcie sesji.

Czytaj także: